Privacy

Pathologie Friesland hecht veel waarde aan het correct omgaan met gegevens en materialen van patiënten. Privacy van de patiënt is een relevant aspect bij onze dienstverlening. Hiervoor hebben wij vastgelegd hoe wij met patiëntgegevens, privacy en lichaamsmateriaal omgaan. Zaken betreffende de privacy zijn onder andere geregeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Patiëntgegevens en privacy

 

 

Door Pathologie Friesland zijn regels opgesteld ten aanzien van het gebruik van uw gegevens. Die regels zijn vastgelegd in het Privacystatement.

 

Aan personen en instellingen buiten Pathologie Friesland worden alleen gegevens op naam verstrekt indien u als patiënt en/of als ouder(s)/verzorger(s) daarvoor toestemming geeft. In een aantal gevallen worden in het kader van wetenschappelijk onderzoek of statistische registraties anonieme gegevens verstrekt. Hiervoor wordt niet uw expliciete toestemming gevraagd.

 

Nadat uw lichaamsmateriaal geanalyseerd is, wordt de uitslag van het laboratoriumonderzoek ter beschikking gesteld aan uw huisarts of medisch specialist. Dit kan door middel van een papieren rapport, maar in toenemende mate wordt de uitslag elektronisch, aan de aanvragend arts doorgegeven. In het kader van uw behandeling gaan wij er van uit dat u toestemming geeft voor het verstrekken van informatie aan medebehandelaars, uw huisarts en/of andere relevante hulpverleners. Andere behandelaren hebben dus eveneens inzage in deze uitslagen. U hebt het recht uw uitslagen uit deze databank te laten verwijderen. Wanneer u dat wilt, zullen uw uitslagen uit dit bestand worden verwijderd. Tevens heeft u als patiënt recht op inzien van uw gegevens. U moet dit altijd schriftelijk melden aan Pathologie Friesland, (t.a.v. secretariaat Raad van Bestuur, Postbus 3305, 8901 DH, Leeuwarden).