Privacy

Pathologie Friesland hecht veel waarde aan een correcte omgang met gegevens en materialen van patiënten. Privacy van de patiënt is een relevant aspect bij onze dienstverlening. Daarom hebben wij vastgelegd hoe wij met patiëntgegevens, privacy en lichaamsmateriaal omgaan. Waar het de privacy van patiënten betreft, houden wij ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Patiëntgegevens en privacy
Wij hebben regels opgesteld voor het gebruik van uw gegevens. Die regels zijn vastgelegd in ons Privacy statement.

Aan personen en instellingen buiten Pathologie Friesland worden alleen gegevens op naam verstrekt als u (als patiënt en/of als ouder(s)/verzorger(s)) daarvoor toestemming geeft. In een aantal gevallen verstrekken we in het kader van wetenschappelijk onderzoek of statistische registraties anonieme gegevens. Hiervoor wordt niet uw expliciete toestemming gevraagd.

Nadat we uw lichaamsmateriaal geanalyseerd hebben, ontvangt uw huisarts of medisch specialist de uitslag van het laboratoriumonderzoek. Dit doen we meestal digitaal. In het kader van uw behandeling, gaan wij ervan uit dat u toestemming geeft voor het verstrekken van informatie aan medebehandelaars, uw huisarts en/of andere relevante hulpverleners. Andere behandelaren hebben dus ook inzage in deze uitslagen. U hebt het recht uw uitslagen uit deze databank te laten verwijderen. Ook heeft u als patiënt recht op inzage in uw gegevens. U moet dit altijd schriftelijk melden aan ons (t.a.v. secretariaat Raad van Bestuur, Postbus 3305, 8901 DH, Leeuwarden).

Gerelateerd